תנאי שימוש


מגדל פיננסים בע"מ (להלן – "מגדל פיננסים") הינה בעלת אתר אינטרנט זה (להלן – "האתר"). יש לקרוא את התנאים וההוראות שלהלן (להלן – "תנאים והוראות") שכן עצם הגישה לאתר או השימוש בו, מהווים אישור שהתנאים וההוראות נקראו על ידי המשתמש, המשתמש הבין אותם ומסכים, ללא כל תנאי וסייג, שהתנאים וההוראות שלהלן יחייבו אותו. במידה והמשתמש אינו מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותו, אזי המשתמש אינו רשאי לגשת לאתר.

מגדל פיננסים רשאית לשנות ולעדכן תנאים והוראות אלה מפעם לפעם ללא צורך במתן הודעה מראש. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמת המשתמש לתנאים ולהוראות כפי שיהיו בתוקף באותו מועד.

האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

א. תנאים בנוגע לשימוש באתר

אחריות 

השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. מגדל פיננסים ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בשום מקרה, לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר נובע מגישת המשתמש לאתר, שימוש באתר או חוסר יכולתו של המשתמש לגשת לאתר או להשתמש בו.

מגדל פיננסים אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות. והגבלת האחריות האמורה לעיל, תחול גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשוב של המשתמש.

מובהר כי כל התכנים והשירותים המופיעים באתר זה מובאים "כמו שהם" (AS-IS). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מגדל פיננסים ו/או מי מטעמה, אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות המשתמש בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד (להלן – "תכני האתר"), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, בקשר עם מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מנביעות, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, הספקים והשותפים שהם צדדים שלישיים של נביעות, מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה על ידי המשתמש.

סודיות

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במדיניות שלנו בנושא הפרטיות להלן, כל תקשורת או חומר שתעביר אלינו, או תפרסם באתר, בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה, הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. מגדל פיננסים ו/או מי מהצדדים הקשורים אליה רשאים להשתמש במידע או חומרים אלה, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתו, גילויו, העברתו, פרסומו, שידורו ופרסום נוסף שלו. זאת ועוד, מגדל פיננסים והצדדים הקשורים אליה, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע או חומר שתשלח לאתר מכל סיבה, לרבות, בין השאר, על מנת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים חברת מגדל פיננסים מעסיקה יועצי מס ורואי חשבון כחוק, חלק חיצוניים וחלק מגוף החברה.

סימני מסחר וקניין רוחני אחר בתוכן האתר

מגדל פיננסים הינה בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר ותכניו, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר, תוכנה, יישום, טקסט, תמונות וכל תוכן אחר ("סימני מסחר"). חל איסור לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר הנמצאים באתר, לרבות העתקה, שכפול, הפצה פרסום וכיו"ב.

אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת נביעות ו/או בעל סימני המסחר. חל איסור מוחלט על שימוש לרעה בסימני המסחר שבאתר.

מגדל פיננסים מעניקה למשתמש את טובת ההנאה של גישה וצפייה בתכני האתר, אך ורק לשימושו האישי ולא לשם שימוש מסחרי. נביעות רשאית לבטל טובת הנאה זו בכל זמן, לאחר או ללא מתן הודעה, על יסוד סיבה, או ללא כל סיבה.

הגבלות על גישה

מלבד במקרה שבו ניתנה רשות מפורשת על ידי מגדל פיננסים, כל גישה או ניסיון גישה לאזורים אחרים במערכת המחשבים של מגדל פיננסים או למידע אחר אשר נכלל במערכת זו, לכל מטרה, אסורים לחלוטין. המשתמש מתחייב לא להשתמש בכל תהליכים או אמצעים אוטומטיים או ידניים אחרים על מנת "לגרד מסכים", לנטר, "לכרות" או להעתיק עמודי אינטרנט באתר, או תכנים אשר נכללים בו ללא רשות מפורשת בכתב מאת מגדל פיננסים.

המשתמש מתחייב לא להשתמש בשום התקן, תוכנה או שגרה על מנת להפריע או לנסות להפריע לעבודה התקינה של האתר. המשתמש מתחייב לא לעשות כל פעולה אשר תטיל עומס רב באופן לא סביר או לא מידתי על התשתיות של מגדל פיננסים או ספקיה. כמו-כן, המשתמש מתחייב לא להשתמש במסגור או בטכניקות אחרות על מנת לצרף כל סימן מסחר, סמליל, שם עסקי או מידע קנייני אחר של מגדל פיננסים, לרבות תמונות, מסגרות, תוכן או פריסה/עיצוב אשר נמצאים בכל עמוד באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב מאת מגדל פיננסים.

עדכניות המידע

מגדל פיננסים נוקטת במאמצים ואמצעים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אולם מאחר והמידע משתנה במהירות רבה כל כך, מגדל פיננסים אינה יכולה להבטיח את מידת הדיוק של המידע.

קישורים והפניות באתר

יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרות ("קישורים"). מגדל פיננסים אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר מגדל פיננסים, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ונביעות לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם בלתי נאותים או בלתי חוקיים. מגדל פיננסים אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תיעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולנביעות לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. מגדל פיננסים רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. מגדל פיננסים ממליצה למשתמשי האתר לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים.

מבלי לגרוע מן האמור, מגדל פיננסים אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

שימוש במערכות ניתוח.

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי מחקר שונים כדוגמת Google Analytics ו-Outbrain System (להלן: "מערכות ניתוח") על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, לרבות, אך לא רק, תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי משתמש ובאילו אתרים אחרים ביקרו המשתמשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. מגדל פיננסים אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש במערכות הניתוח עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של הגופים המפעילים את מערכות הניתוח לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידם אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של אותם גופים  במערכות ניתוח ומדיניות הפרטיות שלהם.

ב. מדיניות בנושא פרטיות

נביעות מכבדת את הפרטיות של משתמשיה ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים בנוגע למידע אישי שהמשתמשים מעלים לאתר.

הואיל והאתר פועל בסביבה מקוונת, אתה מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי אין באפשרותה של נביעות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נביעות בעניין זה בגין כל נזק - ישיר או עקיף- שיגרם בעקבות חשיפת המידע האמור.

במסגרת השימוש בתכנים באתר, יתכן שהמשתמש יתבקש לספק פרטים אישיים אודותיו כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני, מידע בדבר מוצרים בהם הוא מתעניין או מוצרים שירכוש ועוד. השימוש במידע זה נועד על מנת לאפשר מכירה וגם על מנת לשפר וליעל את השירות באתר. משתמשים שיקלידו את פרטיהם כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם להיכלל ללא מגבלת זמן במאגר המידע שמנהלת נביעות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן כי נביעות תשלח אליהם חומר מקצועי, עדכונים, הודעות והצעות שונות. לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, אך ישנם שירותים שלא יסופקו אם לא יימסר המידע.


מגדל פיננסים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר, לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים. כמו-כן, נביעות תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע"י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש מסוים. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה מגדל פיננסים רשאית להביא לידיעת המשתמש באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני; (ג) הודעות טקסט, בין השאר לטלפון הסלולארי; (ד) מערכות חיוג אוטומטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד או הקווי.

מגדל פיננסים לא תעביר את פרטיהם של משתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:

א. במידה ומגדל פיננסים תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאים והוראות השימוש; ב. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; ג. אם התקבל בידי מגדל פיננסים צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי; ד. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין נביעות; ה.  בכל מקרה שמגדל פיננסים תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; ו. נביעות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות בקבוצת החברות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי תנאי שימוש אלו.

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו עושה שימוש המשתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי והינו רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינו משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

ג. שונות

תנאים והוראות אלה וכל הסכם אחר שנכרת בין המשתמש לבין מגדל פיננסים בקשר למוצר או לשירות מסוים של נביעות, ממצים את מלוא ההסכמה בין המשתמש לבין נביעות וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

אם יקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים והוראות אלה אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, אזי, המשתמש מבין ומסכים כי הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה יופרדו משאר התנאים וההוראות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל ההוראות והסעיפים הנותרים.

הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי והוראות השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות התנאי וההוראות תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב או פתח תקווה.

כל כותרות הסעיפים המשמשות בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתייחסות בלבד ואין להתחשב בהן בפרשנות תנאים והוראות אלה או בקביעת משמעותם.